LOC

Dr.Indra Rajasingh (Dean SAS) VIT Chennai Chairman
Dr.Arun Kumar Sarma VIT Chennai Convener
Dr.Umashankar V VIT Chennai Co-Convener
Dr.Manikandan N VIT Chennai Coordinator
Dr.Atanu Dutta VIT Chennai Co-Coordinator
Dr.Bornali Sarma VIT Chennai Co-Coordinator
Dr.Senthilkumar A VIT Chennai Member
Dr.Vinitha G VIT Chennai Member
Dr.John Kennedy L VIT Chennai Member
Dr.Navamathavan R VIT Chennai Member
Dr.Gopinath M VIT Chennai Member
Ms.Caroline Ponraj VIT Chennai Member
Dr.Nirmal Thyagu VIT Chennai Member
Dr.Punithavelen N VIT Chennai Member
Dr.Sanjit Das VIT Chennai Member
Dr.Rajendra Kumar K VIT Chennai Member
Dr.Saroj Kumar Dash VIT Chennai Member
Dr.Suganya G VIT Chennai Member
Dr.Venkatachalam G VIT Chennai Member
Dr.Ramaswamy Murugan Pondicherry University Member
Dr.Paritosh Chaudhuri IPR Ahmedabad Member
Dr.Ravi A V Kumar IPR Ahmedabad Member
Dr.Suraj K. Sinha Pondicherry University Member